• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish


Društvo pčelara
"Jovan Živanović"

VAŽNO OBAVEŠTENJEDatum objavljivanja vesti:
1.209 views

 

 

 

 

 

JP ,,Nacionalni park Fruška gora“, Savez pčelarskih organizacija Srbije i Društvo pčelara
,,Jovan Živanović“; iz Novog Sada ovim ukazuju svim pčelarima koji dovoze svoje košnice
na područje teritorije Nacionalnog parka Fruška gora, da su u obavezi da nadležnim
organima prijave svoj boravak i dolazak na pčelinju pašu, uz navođenje tačnih podataka
(kontakt podaci i broj košnica).
Kako je već objavljeno javnosti i pčelarima, u skladu sa sporazumom između JP
,,Nacionalni park Fruška gora“ i Društva pčelara ,,Jovan Živanović“ iz Novog Sada započet
je projekat mapiranja Fruške gore, a u cilju regulisanja korišćenja pčelinje paše od strane
pčelara, što je svim savesnim pčelarima u interesu.
U skladu sa važećom zakonskom regulativom, pčelari koji ne prijave nadležnima boravak
na teritoriji Nacionalnog parka Fruška gora, biće u obavezi da plate propisane naknade za
korišćenje zaštićenog prirodnog dobra po košnici (tzv. ,,pašarina“), s obzirom na to da je i
dalje na snazi propis koji nalaže plaćanje ovih troškova, odnosno još uvek nije donet
propis kojim se ova obaveza ukida.
Takođe, pčelari koji ne prijave boravak biće u obavezi da svoje košnice pomere sa
područja koje su zauzeli, kao i da plate propisane kazne s obzirom da koriste zaštićeno
dobro bez saglasnosti upravljača.
Pčelari koji prijave boravak, u skladu sa dogovorom Društva pčelara ,,Jovan Živanović“ i
JP ,,Nacionalni park Fruška gora“ oslobođeni su obaveze plaćanja ,,pašarine“
Pozivamo sve pčelare da postupaju savesno, u skladu sa dobrom pčelarskom praksom i
prijave svoj boravak na broj telefona:
064/83-77- 071
Miroslav Jakavački

(411)

Izrada sajta Tirien